ಅಣ್ಣವರು ನಾ ಕಂಡಂತೆ.

ಅಣ್ಣವರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮೀಸಲು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ಆ…