ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ @ 25

“ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ನೂರಾರೂ ಜನ್ಮಕೂ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆಯೇ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಹೃದಯಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಝಲ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕಂಠದಿಂದ ಬಂದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿವಿ…