ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ

ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ್ನು ಹದಿನೈದು, ಓದುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ.actually  ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ರು ಅದು.ಮನೆಲಿ ರಾಗಿ…