ಎರಡು “ಸಾವಿರದ” ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿ!!!

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು!!!ಹೆಸರು ನೆನೆದರೇನೇ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷವೇ ಕಂಬನಿಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಯ್ತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಭೂಕಂಪನ, ನೆರೆ – ಜಲಪ್ರಳಯಗಳಂತಹ…