ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳಿ ನೀವು ನೂರು ವರುಷ

ಕನ್ನಡದ ವೀರಯೋಧ ಜಯರಾಮ್. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಒಲವು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇಶಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಬೀಜದ…