ಹಾಲು ಜೇನು

“ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ” ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅಳಲು…