ಮನೆಯೇ ದೇವಾಲಯ

ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ.. ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ನೀವು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಫೆ೯ಕ್ಟ್ ನೀವು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ…