ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು @ 37 ರ ಸಂಭ್ರಮ 🌹💜💙🌹

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದುವೆ ಧಮ೯ಸ್ಥಳ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಫಿಲಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋದು 2 ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಶೃತಿ ಸೇರಿದಾಗ,…