ನಟಭಯಂಕರ ವಜ್ರಮುನಿ ನೆನಪು

“ಯಾಕ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೇ ನೋಡಕ್ ಬಂದೆನನ್ನನ್ನೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸೊಕ್ಕೇ ನಿನಗೆ “ “ಅವನ್ ತಿಂತಾರೋ ಅನ್ನ ನಮ್ದುಅವನ್ ಉಡ್ತಾಯಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ದುಅವನ್ ಇರೋ ಮನೆ…