ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ

ಯಾರಿವನು.. ಯಾರಿವನು..…ಇವನ್ಯಾರ ಮಗನೋ ಕಾಣೆ ನಾ ಕಾಣೆ ಈ ಹಾಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗೋ ಸಾಲು, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿದೇ೯ಶಕರು ಸಮುದ್ರಕಣಿ ನಿದೇ೯ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೋರಾಳಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು…