ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಬಂದ, ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು, ಸುವರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ,…